Fornyelse i hverdagen – med interaktivt teater

Til lede­re, ansat­te og ildsjæ­le der ønsker:

  • mere ud af hver­da­gen
  • nye syns­vink­ler på vel­kend­te situ­a­tio­ner
  • for­ny­en­de pro­ces med kol­le­ga­er

Inter­ak­tivt tea­ter der viser kom­plek­se situ­a­tio­ner, ofte på let og enkel måde. Del­ta­ger­ne tager stil­ling til sce­na­ri­er­ne og hjæl­per hoved­per­so­nen. Orga­ni­sa­tions og med­ar­bej­der­ud­vik­ling på en ander­le­des og invol­ve­ren­de måde.

Bestil en fore­stil­ling

Fakta om Forumteatret

Vi har fra 2013–2018 pro­du­ce­ret mere end 20 for­skel­li­ge fore­stil­lin­ger. Emner er: Empower­ment, Sam­ska­bel­se, Styr­ket Dia­log, Psy­ki­a­tri­ske bor­ge­re i eget hjem, Revi­ta­li­se­ring af MUS-sam­ta­ler, Nær­vær i dag­lig­da­gen.  I løbet af 2009/10 har vi spil­let ca 85 forum­te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger for­delt på fem tur­ner over hele lan­det.

Siden Forum­te­a­trets begyn­del­se i 2000, har vi gen­nem­ført 2000+ forums­ce­na­ri­er. Emner­ne har bl.a. omhand­let vær­di­ba­se­ret ledel­se, triv­sel på arbejds­plad­sen, den coa­chen­de leder, balan­ced scorecard, kon­flik­t­hånd­te­ring, mob­ning, tryg­hed blandt unge, fast­hol­del­se af ele­ver med mere.

Vi har uddan­net ni hold Foru­min­struk­tø­rer (2003–2015), til at arbej­de med orga­ni­sa­tions­ud­vik­ling. Foru­min­struk­tø­rer som vi anven­der ved stør­re arran­ge­men­ter

Man får sagt noget på en ufar­lig måde. Dej­ligt forum at tage sine pro­ble­ma­tik­ker op på
Enorm fæl­les ener­gi der dri­ver os – stærkt at ople­ve!
Godt med bevidst­gø­rel­se af vores hand­lin­ger
Tæt på vir­ke­lig­he­den – meget at tæn­ke på!
Det har været en stor øjenåb­ner at se vores enga­ge­ment
Det var ikke så rin­ge.
At vi selv skul­le bestem­me ind­hol­det og I stod for en tryg ram­me, gjor­de det rele­vant!

Video fra forumteater

En flek­si­bel Forum­te­a­ter­grup­pe der blev dan­net i år 2000 af blandt andet Peter Frand­sen, der har 25 års under­vis­nings- og kur­su­ser­fa­ring. Peter har des­u­den i en peri­o­de på 10 år under­vist i kom­mu­ni­ka­tion. Han er uddan­net dra­ma og erhvervs­diplom­le­der.

Forum­te­a­tret har des­u­den til­knyt­tet kon­su­len­ter og sku­e­spil­le­re, som ind­går i de for­skel­li­ge opga­ver som vi påta­ger os.