Fornyelse i hverdagen:
– Organisationsudvikling med interaktivt teater

Til lede­re, ansat­te og ildsjæ­le der ønsker:

  • Mere ud af hver­da­gen.
  • Nye syns­vink­ler på vel­kend­te situ­a­tio­ner.
  • For­ny­en­de pro­ces med kol­le­ga­er.

Vi viser kom­plek­se situ­a­tio­ner, ofte på let og enkel måde. Del­ta­ger­ne tager stil­ling til sce­na­ri­er­ne og hjæl­per hoved­per­so­nen. Orga­ni­sa­tions og med­ar­bej­der­ud­vik­ling på en ander­le­des og invol­ve­ren­de måde.

Bestil en fore­stil­ling

Alle vores san­ser er i spil når vi hos Forum­te­a­tret ople­ver os selv i heli­kop­ter per­spek­tiv. Forum­te­a­tret er vært med en fore­stil­ling, hvor vi ikke kun er til­sku­e­re, men kan ændre for­lø­bet. På den måde er vi ikke pas­si­ve over­for vores eget liv – vi kan påvir­ke det. Forum­te­a­tret mestrer den­ne pro­ces, der giver for­an­drin­ger et nyt fun­da­ment. De er pro­fes­sio­nel­le og sjove. Smilet er ind­gan­gen til en posi­tiv pro­ces.’

Peter Linde
Forsknings- og analysechef
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Fakta om Forumteatret:

Vi har fra 2013–2018 produceret mere end 25 forskellige forestillinger. Emner er blandt andet:
- Effektivisering af møder og mødeledelse.
- Formidling af dataindsamling i medier.
- Empowerment.
- Samskabelse.
- Styrket Dialog.
- Psykiatriske borgere i eget hjem.
- Revitalisering af MUS-samtaler.
- Nærvær i dagligdagen.
I løbet af 2009/10 har vi spillet ca 85 forumteaterforestillinger fordelt på fem turner over hele landet i et samarbejde med daværende Integrations og Undervisningsministerium.
Siden Forumteatrets begyndelse i 2000, har vi gennemført 2000+ forumscenarier, scenarier som iscenesættes af en gruppe medarbejdere, studerende eller ledere. Emnerne er blandt andet:
- Værdibaseret ledelse.
- Trivsel på arbejdspladsen.
- Den coachende leder.
- Balanced scorecard.
- Konflikthåndtering.
- Mobning og tryghed blandt unge.
- Forbedret borgerkontakt.
- Udvikling af teams.
Vi har uddannet ni hold Foruminstruktører (2003–2015), til at arbejde med organisationsudvikling. Foruminstruktører som vi anvender ved større arrangementer.

Man får sagt noget på en ufar­lig måde. Dej­ligt forum at tage sine pro­ble­ma­tik­ker op på
Enorm fæl­les ener­gi der dri­ver os – stærkt at ople­ve!
Godt med bevidst­gø­rel­se af vores hand­lin­ger
Tæt på vir­ke­lig­he­den – meget at tæn­ke på!
Det har været en stor øjenåb­ner at se vores enga­ge­ment
Det var ikke så rin­ge.
At vi selv skul­le bestem­me ind­hol­det og I stod for en tryg ram­me, gjor­de det rele­vant!

Video fra forumteater

Se et lil­le klip, der viser et dilem­ma fra en fore­stil­ling der hand­ler om ‘For­bed­ring af den pal­li­a­ti­ve ind­sats på hospi­ta­ler’: