Vores målgruppe er ledere, ansatte og ildsjæle der ønsker:

- Mere ud af hverdagen.

- Nye synsvinkler på velkendte situationer.

- Fornyende proces med kollegaer.

Har du en god ide, eller vil høre mere om et samarbejde, så kontakt os.

 

Vi viser komplekse situationer, ofte på en enkel måde. Det går blandt andet ud på at:

- Deltagerne hjælper hovedpersonen.

Det er en anderledes måde at forandre organisationer på.

Eksemp­ler på arran­ge­men­ter

Der blev sagt:

‘Man får delt noget på en ufar­lig måde. Dej­ligt forum at pro­blem­lø­se med’Sags­be­hand­ler i kom­mu­ne
‘Enorm fæl­les ener­gi der dri­ver os – stærkt at ople­ve!‘Under­vi­ser på uni­ver­si­tet
Tæt på vir­ke­lig­he­den – meget at tæn­ke på!Sko­le­læ­rer
‘Det har været en stor øjenåb­ner at se vores enga­ge­ment’Sous­chef på sko­le
‘Det var ikke så rin­ge’Jysk mel­lem­le­der
‘At vi selv bestem­te ind­hol­det og I stod for en tryg ram­me, gjor­de det rele­vant!‘Ansat i pro­duk­tions­virk­som­hed
‘Inspi­re­ren­de dag, der gav ind­blik i kul­tu­ren i de andre afde­lin­ger’Ansat i en kom­mu­ne
‘Tea­ter er ikke lige mig’Elev på han­dels­sko­le før fore­stil­ling
‘Øv, fore­stil­lin­gen er alle­re­de slut’Sam­me elev efter fore­stil­ling

Video fra forumteater

Se et lil­le klip, der viser et dilem­ma fra en fore­stil­ling der hand­ler om ‘For­bed­ring af den pal­li­a­ti­ve ind­sats på hospi­ta­ler’:

Deltagerudtalelse:

Alle vores san­ser er i spil når vi hos Forum­te­a­tret ople­ver os selv i heli­kop­ter per­spek­tiv. Vi er ikke kun til­sku­e­re, men vi kan ændre for­lø­bet. På den måde er vi ikke pas­si­ve over­for vores eget liv – vi kan påvir­ke det.

Forum­te­a­tret mestrer den­ne pro­ces, der giver for­an­drin­ger et nyt fun­da­ment.  Smilet er ind­gan­gen til en posi­tiv pro­ces. Du er instruk­tø­ren der sæt­ter ram­men. Hand­lin­gen bli­ver I fæl­les om.’

Peter Lin­de, Forsk­nings- og ana­ly­se­chef, Det Natio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Arbejds­mil­jø

forumteatret

Læs mere om Forum­te­a­tret

Fakta om Forumteatret

Vi har fra 2013–2018 pro­du­ce­ret mere end 25 for­skel­li­ge fore­stil­lin­ger. Emner er blandt andet:

  • Effek­ti­vi­se­ring af møder og møde­le­del­se.
  • Empower­ment.
  • Sam­ska­bel­se.
  • Styr­ket Dia­log.
  • Psy­ki­a­tri­ske bor­ge­re i eget hjem.

Siden Forum­te­a­trets begyn­del­se i 2000, har vi gen­nem­ført 2000+ forums­ce­na­ri­er, sce­na­ri­er som isce­ne­sæt­tes af en grup­pe med­ar­bej­de­re, stu­de­ren­de eller lede­re. Emner­ne er blandt andet:

  • Vær­di­ba­se­ret ledel­se.
  • Den coa­chen­de leder.
  • Balan­ced scorecard.
  • Kon­flik­t­hånd­te­ring.
  • Mob­ning og tryg­hed blandt unge.

Vi har uddan­net ni hold Foru­min­struk­tø­rer (2003–2015), til at arbej­de med orga­ni­sa­tions­ud­vik­ling. Foru­min­struk­tø­rer som vi anven­der ved stør­re arran­ge­men­ter.